فارسی دوم دبستان موضوع مسجد محله ی ما چغندر پربرکت

حجم فایل : 4.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا فارسی دوم دبستان موضوع: مسجد محله ی ما/ چغندر پربرکت به کسی که حجاب دارد، چه می گویند؟

1)با حوصله 2)با اهمیت 3)با حجاب 4)با ادب تست 1 در کدام کلمه با برداشتن پیشوند (با) معنای آن از بین می رود؟

1)بادبادک 2)با سلیقه 3)با مزه 4)با ارزش تست 2 صدای نشانه ی (و) در کدام کلمه، به کلمه ی (کودک) شباهت دارد؟

1)داود 2)خوابید 3)خودکار 4)کوه تست 3 نشانه ی (و) در کدام کلمه زیر صدایی ندارد؟

1)خوش حال 2)خواهر 3)روان 4)بوق تست 4 آموزش کدام یک از گزینه های زیر در مسجد انجام نمی شود؟

1) عکاسی 2)نقاشی 3) دوچرخه سواری 4)رایانه تست 5 پایان...